Casa de oaspeți „Sfântul Avraam”

R E G U L A M E N T

1. Păstrarea liniştii şi a bunei rânduieli este prima dintre condiţiile cazării în casa de oaspeţi. Aici sunt cazaţi oameni de diferite vârste şi condiţii sociale, de aceea vă rugăm să fiţi prietenoşi şi înţelegători unul faţă de altul.
2. Scopul vizitei dvs. este rugăciunea, de aceea deşteptarea se va face la ora 5.30 (în zilele de sărbătoare la 6.30) pentru a putea fi prezenţi la slujba de dimineaţă. Slujba de seară se începe la ora 16.45. Prezența la slujbe este obligătoare.
3. Pelerinii servesc masa după călugări şi nevoitori, la orele 9.30, 14.30 şi 20.30 în zilele de rând, în zilele de duminici şi sărbători – la 13.30 şi 20.30, în dependenţă de zi și situaţie pot interveni unele schimbări, de care pelerinii sunt informați.
4. Lucrurile de preţ şi banii trebuie păstraţi la sine, pentru a exclude situaţiile jenante de gen furt sau schimbare. Dacă aveţi cu dvs. lucruri foarte scumpe, vă rugăm să le transmiteţi spre păstrare părintelui responsabil pentru cazarea pelerinilor pe perioada aflării pe teritoriul mănăstirii.
5. Fiindcă donația pentru cazare este una simbolică şi nu acoperă toate cheltuielile de întreţinere încăperii casei de oaspeți, vă rugăm să oferiţi o mână de ajutor la lucrările cotidiene din viaţa mănăstirii.
6. Cazarea se face în urma prezentării actelor de identitate.
7. Respectarea prezentului regulament este obligătoare pentru toţi.
Ne cerem iertare pentru condiţiile simple de cazare şi pentru incomodităţi. Pentru alte informaţii referitor la programul zilnic de muncă şi rugăciune vă puteţi adresa părintelui responsabil pentru cazare sau secretarului mănăstirii.

Informație +(373)69929280 ( de la 20.00 până 21.00, ora locală )

Дорогие паломники!
Священноначалие и братия Свято-Троицкого Сахарнянского монастыря рады Вашему посещению нашей обители и желают, чтобы это посещение принесло Вам душевную пользу. У нас, как и во всяком монастыре, действуют правила, которые поддерживают определенный порядок жизни монахов. Поэтому убедительно просим Вас ознакомиться с этими правилами и стараться их соблюдать.
1. В паломническую гостиницу поселяются мужчины и женщины, православного вероисповедания, приехавшие на срок не более трех суток, готовые нести трудовые послушания, без вредных привычек. Продление срока пребывания для желающих производится при согласии настоятеля монастыря.
2. Для размещения в Доме паломника требуется наличие паспорта. Дети и подростки младше 18 лет не принимаются без сопровождающего взрослого.
3. Паломникам необходимо позаботиться о форме одежды, приличествующей посещению святых мест. Майки с короткими рукавами, шорты, обтягивающие тело брюки, декольте, короткие юбки не уместны для нахождения на территории монастыря. Одежда ваша должна соответствовать вашему пребыванию в святом месте, а ваше поведение — тихому и спокойному духу монастыря.
4. После прибытия паломникам предоставляется время для отдыха (как правило, это первый день пребывания в монастыре), которое они могут использовать для своей души – посещения источника, бесед со священником и т.д., но без нарушения монастырского Устава. Далее они включаются в монастырские послушания, назначаемые гостиничным. Выполнять данные Вам послушания надо с молитвой, ничего не изменяя в ходе работы по своему усмотрению. Если Вам кажется, что данное дело можно сделать лучше каким-либо иным образом, со смирением предложите Ваш вариант, не настаивая на своем мнении. Всегда лучше тот вариант, который делается за послушание. Нельзя уходить с места послушания, никого не предупредив. Если Вы не можете выполнять физическую работу или у Вас другие ограничения – заблаговременно предупредите об этом.
5. В монастыре не благословляется заходить без благословения в монастырские здания, по территории, ходить по чужим кельям. Свободное время в обители принято проводить в чтении и молитве, а не в празднословии или в интернете.
6. В кельи, в которой вас поселили, должны соблюдать чистоту и порядок, производить уборку. Должны бережно относиться к имуществу монастыря.
7. Во время проживания в обители не допускаются сквернословие, употребление спиртных напитков, курение на территории монастыря и дома паломника, прослушивание светской музыки, покидать дом паломника после отбоя.
Монастырь не может обеспечить сохранность ваших ценных вещей, поэтому лучше их сдать на сохранение в сейф.

Предъявление документа удостоверяющего личность является обязательным при проживании в доме паломника. 

Соблюдение распорядка дня, посещение богослужений и выход на послушание является обязательным. За нарушение данных правил, следует выселение.

Информация +(373)69929280 ( с 20.00 до 21.00 по местному времени )

 

Dear pilgrims!
The hierarchy and brothers of the Holy Trinity Saharna Monastery are glad to see you in our monastery and wish that this visit will bring you spiritual benefit. We, like in every monastery, have rules that support a certain order of life of monks. Therefore, we kindly ask you to familiarize yourself with these rules and try to observe them.
1. The pilgrimage hotel accommodates men and women of Orthodox faith who come for a period of not more than three days, ready to bear labor obedience, without bad habits. Extension of the period of stay for those who wish is made with the consent of the abbot of the monastery.
2. A passport is required for accommodation in the Pilgrim’s House. Children and teenagers under the age of 18 are not admitted without an accompanying adult.
3. Pilgrims need to take care of the form of clothing that is appropriate for visiting holy places. T-shirts with short sleeves, shorts, body-tight trousers, neckline, short skirts are not appropriate for being on the territory of the monastery. Your clothing should match your stay in a holy place, and your behavior – the quiet and calm spirit of the monastery.
4. After arrival, pilgrims are given time for rest (as a rule, this is the first day of their stay in the monastery), which they can use for their souls – visits to the spring, conversations with the priest, etc., but without violating the monastic Charter. Further they are included in monastic obediences, appointed by the hotel. Performing the data you obedience should be with prayer, nothing changing in the course of the work on your own. If you think that this case can be done better in any other way, with humility, offer your option without insisting on your own opinion. Always better is the option that is done for obedience. You can not leave the place of obedience without warning anyone. If you can not perform physical work or have other restrictions, you must inform in advance.
5. In the monastery is not blessed to go without a blessing to the monastery buildings, on the territory, to walk on other people’s cells. Free time in the monastery is usually done in reading and prayer, and not in idle talk or on the Internet.
6. In the cell where you were settled, you must observe cleanliness and order, and clean up. We must take care of the property of the monastery.
7. During the stay in the monastery, foul language, drinking, smoking on the territory of the monastery and pilgrim’s house, listening to secular music, leaving the pilgrim’s house after the lights-out are not allowed.
The monastery can not ensure the safety of your valuables, so it’s better to hand them over to the safe.

The presentation of an identity document is mandatory when staying at a pilgrim’s home.

Observance of the daily routine, attendance of services and access to obedience is compulsory. For violation of these rules, you should evict.
Information + (373) 69929280 (from 20.00 to 21.00 local time)


În sus